Characteristics of Damage of Transmission Towers in Thailand

โดย ประชุม คำพุฒ

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2545), หน้า 37-47

บทคัดย่อ

การศึกษาลักษณะความเสียหายของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย ได้ทำการรวบรวมข้อมูลบันทึกการบำรุงรักษาในอดีตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและออกสำรวจเสาไฟฟ้าแรงสูงในปัจจุบันจากสถานที่จริง จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายทั้งหมด พบว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมมีความเสียหายมากกว่าพื้นที่อื่นๆ และเกิดความเสียหายรุนแรงมากตรงเหล็กสดับ นอกจากนี้ยังพบความเสียหายเกิดขึ้นกับบางชิ้นส่วนของโครงสร้างเนื่องจากถูกยานพาหนะหรือเครื่องจักรกบการเกษตรเฉี่ยวชนอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะแนวทางการบำรุงรักษาสำหรับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้งานในปัจจุบัน ตลอดจนการป้องกันความเสียหายของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่จะทำการก่อสร้างในอนาคตต่อไป

Download : ลักษณะความเสียหายของเสาไฟฟ้าแรงสูงในประเทศไทย