โดย ถาวร ธีรเวชญาณ

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 7-12

บทคัดย่อ

ฟางข้าวเป็นวัสดุที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมีอยู่ในปริมาณมากในประเทศไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่บางครั้งมีการกำจัดโดยการเผาทำลายซึ่งอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงได้ จากการวิเคราะห์สารประกอบพบว่าเถ้าฟางข้าวมีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารประกอบในปฏิกิริยา ปอซโซลาน โดยมีประมารร้อยละ 53 โดยน้ำหนักเหมาะที่จะนำมาผสมในซีเมนต์ที่ถูกจำกัดเรื่องความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชั่น การทดสอบกำลังอัดซีเมนต์มอร์ต้าจนถึง 130 วัน พบว่า ซีเมนต์ผสมเถ้าฟางมีการพัฒนากำลังอัดในอัตราส่วนสูงกว่าซีเมนต์ปกติโดยใช้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ 0.68

Download : การพัฒนากำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าฟางข้าว