A Bandpass Filter Using Symmetrical Coplanner Structure without backed ground plane

โดย อภิรดา นามแสง

ปี 2545

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ฉบับที่ 2  ปีที่ 1 (ก.ค. – ธ.ค. 2545), หน้า 64-68

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอวงจรกรองผ่านแถบแบบลดขนาดโดยใช้โครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วมชนิดที่ไม่มีกราวด์ด้านล่างแบบสมมาตรซึ่งได้ทำการจำลองแบบการทำงานด้วยโปรแกรม IE3D ZELAND ซึ่งเป็นโปรแกรมออกแบบวงจรทางระบบสื่อสารไมโครเวฟพร้อมทั้งวิเคราะห์ค่าต่างๆ ที่ความถี่กลางประมาณ 2 กิกะเฮิร์ต โดยวงจรกรองผ่านแถบนี้ได้นำสายสัญญาณแบบวงจรเปิด มาใช้ร่วมกับสานนำสัญญาณแบบวงจรปิด

Download : วงจรกรองผ่านแถบโดยใช้โครงสร้างสายนำสัญญาณระนาบร่วมชนิดไม่มีกราวด์ด้านล่างแบบสมมาตร