ตอนที่ 1 : เตาผลิตก๊าซโปรดิวเซอร์ชนิดดาวน์ดราฟท์ (Downdraft gasifier)

โดย ศุภวิทย์ ลวณะสกล

ปี 2546

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2546, หน้า 54-58. 

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเครื่องยนต์ก๊าซโปรดิวเซอร์จากชีวมวล ขนาด 30 kW. โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ในตอนที่ 1 เป็นการสร้างเตาผลิตก๊าซโปรดิวเซอร์ชนิดดาวน์ดราฟท์ (Downdraft gasifier) และตอนที่ 2 จะเป็นการสร้างไซโคลน (Cyclone), ตัวกรอง (Filter), และคูลเลอร์ (Cooler) เพื่อผลิตก๊าซโปรดิวเซอร์ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดความจุ 1,800 ซีซี. เตาผลิตก๊าซโปรดิวเซอร์ชนิดดาวน์ดราฟท์ใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิง ลักษณะของเตาเป็นถังทรงกระบอกแบบตั้งมีผนัง 2 ชั้น  ผนังเตาชั้นนอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 cm ผนังเตาชั้นในมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 55 cm ความสูง 230 cm น้ำหนัก 330 kg ขนาดเฉลี่ยของถ่านที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงประมาณ 3 cm ถึง 5 cm ยาว 3 cm ถึง 5 cm. จากการทดสอบเผาถ่านไม้จำนวน 20 kg ที่อัตราการไหลของอากาศที่เข้าสู่ combustion zone 7.66 ×10[superscript-3]m[superscript3]/h ใช้เวลาในการเผาไหม้ 2 ชั่วโมง 15 นาที อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยเท่ากับ 8.89 kg/h  ผลจากากรนำก๊าซโปรดิวเซอร์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบ ปรากฏว่าได้ CO 25.13%, H[subscript2]9.43%, CH[subscript4] 0.08%, N[subscript2] 58.85% และ CO[subscript2] 4.43% อุณหภูมิเฉลี่ย Reduction zone 410 ได้กำลังงานความร้อนเฉลี่ยเท่ากับ 33.36 kW ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาผลิตก๊าซเท่ากับ 52.55%

Download : Gas producer engine system from biomass