Determination of the optimum tensile forces acting on plastic film for a gravure printing

โดย จุฑามาส มาตย์สถิต, ลดาวัลย์ เพียรทำ, วีรศักดิ์ หมู่เจริญ และชวลิต แสงสวัสดิ์

ปี 2549

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 4, ฉบับที่ 7 (ม.ค. – มิ.ย. 2549), หน้า 8-13

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นโครงงานการทดลองหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สีกราวัวร์ โดยเริ่มต้นศึกษาจากสายงานการพิมพ์ฟิล์มว่าติดสีดีหรือไม่ ถ้าดีมีจะทำการทดสอบหาแรงดึงของฟิลม์พลาสติกพอลิเอธิลีน และพอลิพรอพิลีน รวมทั้งฟิล์มผสมในขณะที่แผ่นฟิล์มกำลังผ่านชุมพิมพ์สี เมื่อทราบค่าแรงดึงของฟิล์มขณะพิมพ์แล้ว จึงทำการจำลองแรงดึงของฟิล์มขณะติดสี โดยการนำฟิล์มพลาสติกพอลิเอธิลีนและพอลิพรอพิลีน รวมทั้งฟิล์มผสมที่ไม่ผ่านการพิมพ์สีไปดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง ด้วยแรงดึงเท่ากับแรงดึงที่คำนวณได้ของฟิล์มแต่ละชนิด แล้วทำการทดสอบด้วยปากกาทดสอบการติดสี พบว่าแรงดึงมีค่าที่เหมาะสมอยู่ค่าหนึ่งที่จะทำให้สีติดได้ดีแต่ถ้าออกแรงมากหรือน้อยกว่านี้ แนวโน้มของการติดสีจะมีค่าลดลงในทั้งสองกรณี

Download : การทดลองเพื่อหาแรงดึงที่เหมาะสมของแผ่นฟิล์มพลาสติกสำหรับงานพิมพ์สีกราวัวร์