Rotary Boring Machine by Driving System

โดย เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี และประชุม คำพุฒ

ปี 2549

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 4, ฉบับที่ 7 (ม.ค. – มิ.ย. 2549), หน้า 72-77

บทคัดย่อ

เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อน ได้พัฒนาเครื่องเจาะดินแบบเดิมให้สามารถเข้าไปเจาะสำรวจเพื่อเก็บตัวอย่างดิน ในสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเครื่องเจาะสำรวจดินโดยระบบขับเคลื่อน ประกอบด้วยส่วนขับเคลื่อนและส่วนเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุน โดยในส่วนขับเคลื่อนจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดความจุ 2000 ซีซี เป็นแหล่งขับดันไฮดรอลิกสำหรับเจาะสำรวจดิน จากการทดสอบประสิทธิการใช้งาน สามารถเจาะสำรวจดินได้ลึกถึง 50 เมตร ด้วยอัตราความเร็วในการเจาะที่มีความสม่ำเสมอและคงที่ จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาขึ้นใช้งานได้แพร่หลานต่อไป

Download : เครื่องเจาะสำรวจดินแบบหัวหมุนโดยระบบขับเคลื่อน