Delays in Bridge Construction of Department of Highways

โดย สุเทพ บุญตะโก, วีระศักดิ์ ละออกจันทร์ และกองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์

ปี 2556

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 11, ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค. 2556), หน้า 69-78

บทคัดย่อ (Abstract)

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ก่อสร้างสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง แต่มีบางโครงการก่อสร้างสะพานเกิดความล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาของสัญญา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ประชาชนผู้ให้เวลาทางเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ต้นทุนของผู้รับจ้างเพิ่มขึ้น และผลกระทบอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย จึงเป็นที่มาของงานวิจัยในครั้งนี้ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้างในงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง จำนวน 42 โครงการ ขั้นตอนการศึกษาทำโดย 1) รวบรวมปัจจัยของความล่าช้าจากการทบทวนวรรณกรรม และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2) สำรวจความถี่ ความรุนแรง และความสำคัญของปัจจัยที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม โดยรวบรวมจากผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ ผู้ช่วยช่างโครงการ และวิศวกรโครงการ ทั้งฝ่ายเจ้าของงาน ฝ่ายผู้รับจ้างในโครงการก่อสร้างสะพาน ของกรมทางหลวง จำนวน 47 คน และ 3) ทำการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสำหรับปัจจัยที่มีความสำคัญมาก โดยอาศัยงานวิจัยก่อนหน้าและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความล่าช้าได้แก่ การขาดแคลนแรงงานก่อสร้างเนื่องจากฤดูการทำเกษตรกรรม แรงงานหยุดงานเนื่องจากช่วงเทศกาล การแข่งขันเรื่องราคาจ้างเหมา อัตราค่าน้ำมันที่ขึ้น-ลงผันผวน เครื่องจักรไม่เพียงพอ การติดขัดสาธารณูปโภค การติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขอความร่วมมือในการหยุดงานก่อสร้างช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขความล่าช้าที่เกิดขึ้น เช่น การเร่งรัดการประสานงานในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินก่อนการเข้าก่อสร้าง และการให้ขยายอายุสัญญาจากเหตุสุดวิสัย

At present, the Department of Highways (DOH) constructs bridges to facilitate and secure the road users. However. some bridge construction projects were delayed. damaging the economy and country development, because road users waste time and expenses in the travels, leading to cost increasing and other effects. This research aimed to study the causes of delays in 42 bridge construction projects of DOH. The methodologies comprised: 1) collecting the delay factor s from literature reviews and an expert interview, 2) analyzing of the frequencies. severities, and importance of the factors by a questionnaire survey of 47 personnels of project managers, project engineers, assistant project engineers , and site engineers from DOH and contractors, and 3) analyzing the guidelines to avoid and to solve the important problems by reviewing of the formers research works and an expert interview. From the study, it was found that the factors causing delays are: the lack of labors during harvesting season, long holidays during festivals, high biding competition, fluctuating fuel prices, in sufficiency of machines, facility inadequacy, rights of way problem asking collaboration from contractors to stop the construction during, New Year and Songkran holidays. Finally , the guidelines to prevent and to solve the problems were proposed in the research such as intensive coordination in removing existing facilities, rights of way transfer preparation, and contract extension in case of acts of god .

Download : ความล่าช้าในงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง