Development of food wrapping from jackfruit fiber

โดย กัญญาภัทร มองพิมาย, อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ และเจริญ เจริญชัย

ปี 2556

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้ศึกษาการใช้ซังขนุนมาเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์แผ่นห่ออาหาร โดยศึกษากระบวนการผลิตแผ่นห่ออาหารจากซังขนุนที่เหมาะสม ศึกษาคุณภาพของแผ่นห่ออาหารจากซังขนุน และศึกษาแนวทางในการนำแผ่นห่ออาหารจากซังขนุน ไปใช้ประโยชน์ โดยในการศึกษากระบวนการผลิตแผ่นห่ออาหารจากซังขนุนที่เหมาะสม พบว่าอัตราส่วนของซังขนุนต่อปริมาณน้ำเป็น 1:3  ต้มเวลา 30 นาที จะได้ความหนืดที่ 21.66 ทำให้การทำเป็นแผ่นเกลี่ยง่าย มีความชื้น 11.50% สีมีค่าความสว่างมาก  L  50.98, a-1.36 และ b+12.70 ในการทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคทั้งทางด้านลักษณะที่ปรากฎ สี กลิ่นขนุน ความเหนียว ความนุ่ม และความขอบโดยรวม พบว่าผู้บริโภคมีความชอบในระดับมาก เมื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีวิทยา ได้แก่ จุลินทรีย์ทั้งหมด ยีสต์และรา ไม่พบจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย โดยนำแผ่นห่ออาหารจากซังขนุนมาใช้โประโยชน์ในการห่ออาหาร ในรูปแบบที่เป็นแผ่นสด ได้แก่ ถุงทอง ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคยอมรับทั้งแบบที่เป็นแผ่นสดและแผ่นทอด มีความชอบในระดับชอบมาก ซึ่งช่วยลดการรับประทานแผ่นห่ออาหารที่ทำจากแป้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณของเหลือทิ้งของพืชเกษตร

Download : Development of food wrapping from jackfruit fiber