By อัศม์เดช วานิชชินชัย

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.451-456

 

Abstract

การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียวัตถุดิบในขั้นตอนการแช่และบรรจุปลาโดยการลดน้ำหนักบรรจุเกิน การศึกษาใช้แนวทางการดำเนินกิจกรรมกลุ่มคิวซีซีเริ่มจากการทำความเข้าใจวิธีการตรวจสอบน้ำหนักสินค้าของลูกค้าและบริษัทให้ตรงกัน จากนั้นจึงวัดน้ำหนักปลานิลที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการชั่งในแต่ละขั้นตอนพร้อมทั้งอบรมชี้แจงให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของปัญหา มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ผลการปรับปรุงสามารถลดน้ำหนักบรรจุเกินจาก 3.41% เหลือ 0.99% โดยไม่มีผลกระทบด้านน้ำหนักบรรจุขาดและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

Download: การลดความสูญเสียวัตถุดิบในขั้นตอนการแช่และบรรจุปลา