Correspondence work system for department of computer engineering, faculty  of engineering, RMUTT

โดย ประภัสสร พลีสมุทร์, พณพิชา การิกาญจน์ และ พรพิมล กิทำ

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการจัดการเอกสารที่เข้ามาในงานสารบรรณของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ใช้ระบบอีเมล์ (E-mail) ในการแจ้งเตือน มีความซับซ้อนและยุ่งยากในการจัดการเอกสาร โดยหากเอกสารนั้น เป็นเอกสารที่เร่งด่วนหรือเป็นเอกสารเฉพาะแผนก อาจจะเกิดความล่าช้าหรือมีการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้และยากต่อการสืบค้น

โครงงานระบบงานสารบรรณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กล่าวถึงการพัฒนาการจัดการเอกสารสารบรรณรับเข้าและส่งออกของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยในการบริหารจัดการเอกสารอย่างมีระบบ จึงมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานในการจัดกลุ่มและกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน ระบบสามารถจัดเก็บเอกสารลงในฐานข้อมูล สามารถแบ่งเอกสารเป็นหมวดหมู่ สามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นๆ และตรวจสอบสถานะการเปิดอ่านเอกสารนั้นได้ ซึ่งระบบนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้ใช้งานจะได้รับทราบเอกสารที่ระบบงานสารบรรณจะส่งมาถึงตัวเองเท่านั้นและจะสามารถค้นหาเอกสารที่ส่งถึงตัวเองได้ด้วยวิธีการสืบค้นจากคำสำคัญต่างๆ ระบบงานสารบรรณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะสามารถส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ที่สมควรจะได้รับเอกสารนี้ ซึ่งสามารถเรียกดูเอกสารนี้ได้อย่างรวดเร็ว หากเอกสารนั้นเป็นเอกสารเร่งด่วนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเปิดเอกสารได้

Download : Correspondence work system for department of computer engineering, faculty of engineering, RMUTT