Competition management system for buddhist club liaison

โดย ณัฐวุฒิ  สุรินต๊ะ และ ธงชัย จะรีศรี

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสาน งานชมรมพุทธศาสตร์” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหนึ่งเดียวกันแทนการจัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์เอกสารที่กระจัดกระจาย เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และง่ายต่อการประสานงานไปยังชมรมพุทธศาสตร์ทั่วประเทศ

วิธีการดำเนินงาน “ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์”  จะต้องศึกษาขั้นตอนการจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ และทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ แล้วจึงทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขในระบบการจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์

ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของระบบ “ระบบจัดการข้อมูลการแข่งขันของศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์” สามารถทำงานได้ตรงขอบเขต และยังอำนวยความสะดวกให้กับศูนย์ประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของชมรมพุทธศาสตร์ทั่วประเทศ

Download : Competition management system for buddhist club liaison