โดย สมนึก เหง้าสุวรรณ, คมกริช บัวระภา และ ณัฐพนธ์ ฤทธิสิทธิเนตร

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนาเสนอ “ระบบจัดการโรงงานน้าดื่มยูดริงค์” จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการข้อมูลในส่วนต่างๆของโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านบัญชี ข้อมูลทางด้านการบริหารจัดการบุคลากร ข้อมูลการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงาน โดยทาการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อสะดวกต่อการค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และง่ายต่อการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการบริหารจัดการโรงงานได้ตรงจุด เพื่อทาให้โรงงานมีการบริหารงานที่มีคุณภาพต่อไปวิธีการดาเนินงาน “ระบบจัดการโรงงานน้าดื่มยูดริงค์” จะต้องศึกษาขั้นตอนการทางาน ระบบการบริหารจัดการโรงงานในรูปแบบเดิม เก็บรวบรวมข้อมูล สอบถามความต้องการของระบบ และทาการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบจัดการโรงงานน้าดื่ม และทดสอบการทางานของระบบทั้งหมด เพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทาการปรับปรุงแก้ไขผลที่ได้จากการทดสอบการทางานของระบบ “ระบบจัดการโรงงานน้าดื่มยูดริงค์” สามารถทางานได้ตรงขอบเขตความต้องการ และยังอานวยความสะดวกให้กับโรงงานน้าดื่มยูดริงค์ ในการจัดเก็บข้อมูล และบริหารจัดการโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Download : ระบบจัดการโรงงานน้าดื่มยูดริงค์