Sugarcane farm management system

โดย ที่รัก ช่วยจันทร์, และ สถาพร นิลทับ และ ชนาธิป  อักกุลดี

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดการไร่อ้อย” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบจัดการไร่อ้อย ที่สามารถบันทึกประวัติส่วนตัวและข้อมูลการทำงานของบุคลากร โดยสามารถสืบค้นและแก้ไขข้อมูลได้ สามารถบันทึกภาพบัตรประชาชนเพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง สามารถบันทึกข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลการปลูกอ้อย และภาพประกอบของแต่ละไร่ รวมทั้งสามารถพิมพ์รายงานของบุคลากรได้

วิธีการดำเนินงาน “ระบบจัดการไร่อ้อย” จะต้องดำเนินการศึกษาข้อมูลการจัดการและการดำเนินงานทั้งหมดของไร่อ้อย เพื่อทำการออกแบบฐานข้อมูลของระบบจัดการไร่อ้อยทั้งหมด แล้วจึงทดสอบการทำงานของระบบจัดการไร่อ้อยทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข

ผลที่ได้จากการทดสอบการทำงานของ “ระบบจัดการไร่อ้อย” สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขต และยังสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในไร่อ้อยได้

Download : Sugarcane farm management system