Advisor system

โดย กิตติพงษ์ มหาวัน, ประยูร ทบอาจ และ วรัญญู วงษ์ศิริ

ปี 2556

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อาจจะเกิดปัญหาในการวางแผนการศึกษา การจัดการแผนการศึกษาเมื่อการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนหรือปัญหาส่วนตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมถึงสงสัยในข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้คอยชี้แนะและให้คำปรึกษาคือ อาจารย์ที่ปรึกษา แต่ในบางครั้งจะเกิดการติดขัด ในเรื่องการนัดหมายและข้อมูลไม่เพียงพอต่อการให้คำปรึกษา

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำระบบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์แผนการเรียนหรือรับคำแนะนำเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถดูข้อมูลนักศึกษา เพื่อให้คำปรึกษาผ่านระบบและดูแลป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น

Download : Advisor system