By ศุภมาศ ปั้นปัญญา และ ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.457-461

 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของวิธีการแช่เยือกแข็งกะทิในกระบวนการแยกชั้นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ โดยศึกษาอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมในการแช่เยือกแข็งใช้อุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งอยู่ที่ -18, -28 แบะ -38 องศาเซลเซียส และช่วงเวลาที่ 36, 40, 44, 48 และ 52 ชั่วโมงตามลำดับ กะทิแช่เยือกแข็งถูกนำไปทำให้ละลายที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1, 1.5, 2 และ 2.5 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิและเวลาในการแช่เยือกแข็งสามารถทำลายโครงสร้างพันธะภายในของโปรตีน ส่งผลให้เกิดการแยกชั้นของกะทิหลังจากนำไปทำให้ละลาย แยกออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นน้ำมัน ชั้นครีม และชั้นน้ำ ในขณะที่ผลการศึกษาพบว่า ช่วงเวลาในการแช่เยือกแข็งที่มากกว่า 48 ชั่วโมงไม่ส่งผลให้ปริมาณน้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากขึ้น ทุกๆ ช่วงอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็ง

Download: ศึกษาการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการแช่เยือกแข็ง