Android name check

โดย ฉัตรสุดา คงคารวิวรรณ, ธัชพงศ์  สถาวรสมิต

ปี 2557

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการศึกษาได้พัฒนาไปอย่ารวดเร็วไม่ว่าจะเป็นในส่วนสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียน เนื้อหาของแต่ละบทเรียนหรือแม้แต่วิธีการสอนของอาจารย์ก็แปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือ เมื่ออาจารย์ได้ทำการสอนในวิชาหนึ่งๆ จะต้องมีการวัดผลหรือทดสอบความรู้ ความสามารถที่ได้จากวิชานี้เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินคะแนนในวิชานั้นๆ ในส่วนของการเก็บคะแนนอาจารย์จะเป็นผู้เก็บคะแนน ซึ่งอาจารย์จะใช้วิธีเก็บคะแนนโดยการคีย์ลงใน Excel หรือการเขียนใส่กระดาษ เราลองมาคิดใหม่ว่าถ้าเราสามารถใช้ Smartphone อย่างเดียวทำได้จบเลย ไม่ว่าจะเป็น เช็คชื่อ เก็บคะแนน ตัดเกรด และมีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการต่างๆ เช่น สอบ Midterm สอบ Final ส่งคะแนนให้ สวท. เป็นต้น

คณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำ ‘‘ระบบเช็คชื่อบนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์’’ เพื่อให้คณะอาจารย์ได้รับความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเช็คชื่อ การเก็บคะแนน การตัดเกรด หรือแม้แต่การแจ้งเตือนงานต่างๆ ในกรณีที่ Smartphone เสียและมีผลต่อข้อมูลในเครื่องเราสามารถซิงค์กับฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลได้

Download : Android name check