By ศรนรินทร์ ทูนไธสง และ ประสันต์ ชุ่มใจหาญ

Year 2013

The 14th TSAE National Conference and the 6th TSAE International Conference : TSAE 2013. p.653-659

 

Abstract

ด้วงงวงข้าว (มอด) เป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญชนิดหนึ่งของธัญพืชที่ส่งผลกระทบในการเก็บรักษาธัญพืชเพื่อการบริโภคและรอจำหน่าย ซึ่งหากมีการระบาดของด้วงงวงข้าวอย่างรุนแรงก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก การวิเคราะห์การเกิดมอดจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยปริมาณมอดที่จะเกิดขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดการสูญเสียที่ตามมาดังกล่าว การวิเคราะห์นี้ประยุกต์การใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy (NIRS) กับเทคนิค Numerial Analysis เพื่อประเมินสัดส่วนของด้วงงวงข้าวที่ปนอยู่ในข้าวตัวอย่าง การทดลองนี้ใช้ตัวอย่างข้าวเปลือก, ข้าวกล้อง และข้าวขาวของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จากการทดลองพบว่าการใช้เทคนิค NIRS ด้วยวี Full MSC เหมาะสำหรับการทำนายด้วงงวงข้าวที่ปนอยู่ในข้าวเปลือก และวิธี 1st Derivative เหมาะสำหรับการทำนายด้วงงวงข้าวที่ปนในข้าวกล้อง และข้าวสาร โดยที่มีค่า R2 อยู่ที่ 0.818 0.947 และ 0.836 ตามลำดับ สำหรับ Numerial Analysis ไม่สามารถทำนายด้วงงวงข้าวที่ปนในข้าวเปลือกได้ แต่เมื่อใช้วิธี Full MSC ปรับแต่งสเปกตรัมแล้ว พบว่า สามารถทำนายปริมาณด้วงงวงข้าวที่ปนอยู่ในข้าวกล้องและข้าวสารได้ โดยมีค่า R2 อยู่ที่ 0.7603 และ 0.9356

Download: การวิเคราะห์การเกิดด้วงงวงข้าว (มอด) ในข้าวด้วย NIRS.