Museum reservation system

โดย ธราธร ศรีโยธี, รัชพล เพชรภู่ และ ไกรภพ โชติสวัสดิ์

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการกล่าวถึงระบบจองเวลาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งการทำงานของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี แต่เดิมเป็นการลงตารางการจองโดยใช้กระดาษเท่านั้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ในแฟ้มที่เป็นรูปแบบเอกสารเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษา และยากต่อการดูและเขียนตารางการจอง ดังนั้นจึงได้ทำการพัฒนาระบบเกี่ยวกับการจองเวลาเข้าชม และตารางการเข้าชมขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการลดภาระดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้ามาดูได้และจัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำชมช่วงเวลานั้นได้ ทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

จากการทดลองประสิทธิภาพของระบบ สามารถทำงานได้ตรงตามขอบเขต  และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ในการดูตารางผู้เข้าชม และการแบ่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการนำชมต่อไปได้ในอนาคต

Download : Museum reservation system