Rental and apartment business management programs

โดย วรรณรัตน์  โครธาสุวรรณ, ปรีชา น้อยเผ่า

ปี 2556

บทคัดย่อ

โครงงานที่ได้ปฏิบัตินี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมบริหารงานธุรกิจอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าโดยรองรับการทำงานในลักษณะการจัดการและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกับธุรกิจอพาร์ตเมนต์และบ้านเช่าได้หลากหลาย มีระบบสาธารณูปโภค การออกใบเสร็จ รับเงิน การแจ้งเตือนผู้เช่าด้วยข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) ถ้าหากเกินกำหนดการชำระค่าใช้จ่าย การตรวจสอบค่าใช้จ่าย ข้อมูลส่วนตัวการเช่าของผู้เช่าผ่านทางเว็บไซต์ (Web site) และยังทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีการสำรองข้อมูล จากการจัดเก็บเอกสารที่ไม่เป็นระบบ อาจทำให้เกิดการสูญหายของข้อมูลต่างๆได้ จึงทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ ข้อมูลมีความซ้ำซ้อน ปราศจากการตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง  และเกิดความไม่สะดวกสำหรับผู้เช่าในการติดต่อกับผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์หรือบ้านเช่า ดังนั้นจึงมีการพัฒนาโครงงานนี้ขึ้น เพื่อให้โครงงานนี้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

จากการออกแบบและจัดทำขึ้นมานี้เพื่อจะช่วยให้การทำงานของผู้ดูแล ผู้เช่า และเจ้าของธุรกิจให้สามารถทำงานและติดต่อกันได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

Download : Rental and apartment business management programs