Data collection from suspects system

โดย นนท์ ทองธรรมชาติ และ พงศ์ธร อังสุโชติเมธี

ปี 2556

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาภัยสังคมเกิดขึ้นอย่างมากมาย เช่น การชิงทรัพย์ การปล้น การค้ายาเสพติด การข่มขืน เป็นต้น  ด้วยปัญหาภัยสังคมเหล่านี้  เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับสังคม  จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน  ที่ต้องช่วยกันดูแลควบคุมแก้ไขปัญหาภัยสังคมดังกล่าว  ถึงอย่างไรก็ตามวิธีการป้องกันนี้ยังคงเป็นการป้องกันในเบื้องต้นเท่านั้น

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้มีการจัดทำ “ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องสงสัย” เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และยังเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันของการเกิดปัญหาภัยสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง “ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ต้องสงสัย” ทำงานผ่านระบบเว็บแอพพลิเคชั่นและแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่น  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

Download : Data collection from suspects system