Scheduling compensate system: a case study in department of computer engineering faculty of engineering

โดย ศุภวิชญ์ สายสังข์, จิตติมา สิงห์โต และ ดลฤดี ระวีศิริ

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบตารางสอนชดเชย: กรณีศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์” เป็นระบบที่ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จัดตารางสอนชดเชยของผู้สอนได้ โดยทำงานผ่านหน้าระบบเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นเจ้าหน้าที่จะทำงานผ่านระบบเว็บไซต์อัพโหลดไฟล์ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นผู้สอนสามารถเข้าดูเวลาสอนชดเชยหรือสั่งพิมพ์เอกสารได้และบุคคลทั่วไปสามารถดูเวลาสอนชดเชยได้เช่นกัน

Download : Scheduling compensate system: a case study in department of computer engineering faculty of engineering