Student information management system of computer engineering

โดย วรุจน์ ไกยวัฒน์, นิมิตร ศรีสงคราม และ ธนากร วรสวัสดิ์

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบจัดการข้อมูลประวัตินักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” เป็นการจัดทำในเรื่อง ระบบจัดการข้อมูลประวัตินักศึกษา เพื่อเก็บข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งในการเก็บข้อมูลประวัตินี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอาจารย์และตัวของนักศึกษาเองในหลายๆด้าน เช่น ท่านอาจารย์สามารถค้นหาข้อมูลประวัติต่างๆ ของนักศึกษาแต่ละคนได้ ตัวอย่างเช่น วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ปัจจุบันประวัติการศึกษา ประวัติครอบครัว-เบอร์โทรศัพท์ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลประวัติพื้นฐานที่จำเป็นของตัวนักศึกษา

Download : Student information management system of computer engineering