Intelligent led billboard model

โดย ชาญณรงค์ เทียนอร่าม, ธิติ แย้มสังข์ และ ศศิวิมล ครอบแพ

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความต้องการในการใช้ป้ายโฆษณาแบบดิจิตอลมีเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในด้านการควบคุม จัดการดูแลอุปกรณ์เมื่อมีการปรับขนาดของป้าย ด้วยเหตุนี้จึงได้นำเสนอการประยุกต์หลักการของหุ่นยนต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ (Reconfiguration Robot) มาประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณาที่เป็นแอลอีดี โดยสามารถแยกตัวแสดงผลออกเป็นส่วนย่อยๆ ซึ่งในโมดูล (Modules) แต่ละส่วนทำงานแยกกันเป็นอิสระ และเมื่อนำโมดูลย่อยนี้มาวางเรียงกันจะสามารถแสดงผลโดยเสมือนเป็นบอร์ดโฆษณาส่วนเดียวกัน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการวางตำแหน่งโมดูลของบอร์ดได้ และตัวข้อมูลที่แสดงก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างอัตโนมัติ ดังนั้นแบบจำลองบอร์ดแอลอีดีอัจฉริยะนี้จึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาป้ายโฆษณาแบบดิจิตอลในอนาคต เพราะช่วยลดปัญหาในการปรับเปลี่ยนรูปแบบป้ายได้ตามความต้องการ

Download : Intelligent led billboard model