Management systems for badminton tournament

โดย ตุลา ศรีระพงษ์, กีรติ มนัสสากร และ ศุภกิตติ โสภาสพ

ปี 2556

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ ระบบจัดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน”ที่สามารถสร้างและจัดการการแข่งขันแบดมินตันได้โดยง่ายในระบบ จะจัดแยกสิทธิการใช้งานในแต่ละบุคคล มีระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ง่ายและไม่ต้องแก้หรือยุ่งกับส่วนของโค้ดในโปรแกรมทำให้สะดวกมากขึ้น ระบบประชาสัมพันธ์สามารถอัพโหลดข้อมูลการแข่งขันรายละเอียดต่างๆ ระบบลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ ระบบจัดสายการแข่งขัน ระบบบัญชี ระบบควบคุมและรายงานผลการแข่งขัน

Download : Management systems for badminton tournament