Development of analytic thinking ability by analytic thinking games through tablet computer for prathomsuksa 1 students

โดย ณัฐณิชา รูปให้

ปี 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพเกมฝึกทักษะด้านการ คิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยเกมฝึกทักษะด้านการ คิดวิเคราะห์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน บึงเขาย้อน (คงพันธุ์อุปถัมภ์) ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จานวน 30 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เกมฝึกทักษะ ด้านการคิดวิเคราะห์ และ 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test Dependent

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการหาประสิทธิภาพเกมฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ 82.82/81.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 โดยมีค่าระดับคะแนนร้อยละของการทากิจกรรมระหว่างเรียน 82.82 (E[subscript 1]) มีค่าระดับคะแนนร้อยละหลังเรียน 81.33 (E[subscript 2]) 2 ) ในการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.37 หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านเกมฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ แล้วทำการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมเป็น16.27 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 2.38 การวิเคราะห์ t-test ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 25.94 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 1.67 มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Download : Development of analytic thinking ability by analytic thinking games through tablet computer for prathomsuksa 1 students