Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port

โดย ภูชิต โพนทัน

ปี 2555

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสาเหตุความรุนแรงปัจจัยของความล่าช้าในงานก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบประตูตรวจสอบอัตโนมัติ: กรณีศึกษาท่าเรือกรุงเทพ โครงการที่ศึกษาเป็นสถานีและด่านตรวจสอบใหม่ 3 โครงการและโครงการปรับปรุงสถานีและด่านตรวจสอบ 4 โครงการ รวมทั้งหมด 7 โครงการย่อย การสำรวจใช้แบบสอบถามด้วยวิธี Analytic Hierarchy Process กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการทั้งของภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน รวมทั้งหมด 13 ตัวอย่าง ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำการศึกษา คือ ปัจจัยทางด้านคน ปัจจัยทางด้านวัสดุ ปัจจัยทางด้านเครื่องจักร ปัจจัยทางด้านการเงิน ปัจจัยทางด้านการบริหารและปัจจัยทางด้านสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งหมด 6 ปัจจัย และได้กำหนดปัจจัยรองในแต่ละกลุ่มของปัจจัยหลักรวมกันทั้งหมด 29 ปัจจัย

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ ด้านการเงิน ด้านการบริหาร และด้านสภาพภูมิประเทศ ตามลำดับ ปัจจัยรองที่ส่งผลกระทบรุนแรงมากที่สุดที่ทำให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างของทั้งโครงการ คือ 1) การขาดสภาพคล่องของการหมุนเวียนเงินของบริษัทรับเหมาภายในโครงการ 2) การย้ายการทำงานของระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบใยแก้วนา แสงมายังตู้ทำงานชั่วคราวทำได้ยากเนื่องจากสถานีและด่านตรวจสอบมีการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงไม่สามารถทำการย้ายภายในครั้งเดียวได้ของสถานที่ที่ทำการปรับปรุงใหม่ 3) การเบิกจ่ายเงินตามงวดงานที่ได้เงินล่าช้าของโครงการ ตามลำดับ

Download : Construction delay factors of e-gate controlling system installation: Case study of Bangkok port