Development of immunosensor for tumor marker detection

โดย นารี หมาดบำรุง

ปี 2556

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณคาร์ซิโนเอมบริโอนิก แอนติเจน (ซีอีเอ) ด้วยเทคนิคอิมมูโนเซนเซอร์แบบแซนวิช โดยใช้แมกเนติกบีดเพื่อขยายสัญญาณวิเคราะห์หลักการของเทคนิคนี้อาศัยการจับกันอย่างจำเพาะเจาะจงของแอนติบอดีกับแอนติเจนของซีอีเอตรวจวัดความเข้มข้นของซีอีเอได้โดยใช้เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสเป็นสารติดฉลาก เมื่อเติมสารสับสเตรทจะเกิดผลิตภัณฑ์เป็นสีน้ำเงิน และเมื่อหยุดปฏิกิริยาด้วยกรดซัลฟิวริกได้สารละลายสีเหลืองสัญญาณค่าการดูดกลืนแสงที่ได้จะแปรผันตรงตามความเข้มข้นของซีอีเอเริ่มต้นศึกษาหาสภาวะที่มีผลต่อประสิทธิภาพของวิธีนี้ พบว่าความเข้มข้นของแอนติบอดี ตัวที่หนึ่งที่เหมาะสมเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 60 นาที ความเข้มข้นของแมกเนติกบีดที่ตรึงด้วยแอนติบอดีติดฉลากด้วยไบโอตินและความเข้มข้นของสเตร็ปตาวิดินเปอร์ออกซิเดสที่เหมาะสมเท่ากับ 0.5 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม พบว่าวิธีนี้มีความเที่ยง ความถูกต้องและความจำเพาะเจาะจงสูง ให้ช่วงความเป็นเส้นตรง จาก 0.05 ถึง 50 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร และมีขีดจำกัดการตรวจวัด 0.005 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร สุดท้ายประยุกต์ใช้วิธีนี้เพื่อวิเคราะห์หาความเข้มข้นของซีอีเอในตัวอย่างซีรั่ม นำผลการทดลองที่ได้เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานโดยใช้สถิติ ที-เทส พบว่าทั้งสองวิธีไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (P=0.05) สรุปได้ว่าวิธีวิเคราะห์นี้มีข้อดีคือ มีความไววิเคราะห์สูง ลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และลดการนำเข้าของชุดทดสอบจากต่างประเทศ

Download : Development of immunosensor for tumor marker detection