Types of Tourists Affecting towards Homestay Tourism Behavior: A Case Study Surat Thani Province

โดย มารุต เพชรไชย

ปี 2554

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้ได้ ศึกษาถึงประเภทของนักท่องเที่ยวมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ : กรณีศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจำนวน 400ตัวอย่าง สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่าง (Independent Samples t-test) กลับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 20 ปี ถึง 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีสถานภาพโสด ส่วนประเภทของนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวประเภทผู้ตาม พฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ด้านการท่องเที่ยวแบบหาความเพลิดเพลิน แบบหาประสบการณ์ แบบชอบทดลอง แบบนันทนาการและแบบใช้ชีวิตแบบคนในท้องถิ่น มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากผลการวิเคราะห์สมมติฐาน ด้าน เพศ อายุ อาชีพ และสถานภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แตกต่างกัน ส่วนประเภทของนักท่องเที่ยว มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แตกต่างกัน

Download : Types of Tourists Affecting towards Homestay Tourism Behavior: A Case Study Surat Thani Province