Result of multimedia game to improve english vocabulary recall of Prathomsuksa 6 at Watchinwararam School (Jareonponwittayawet)

โดย ธนกฤต โพธิ์ขี

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจำและความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างเกมมัลติมีเดียสำหรับพัฒนาการจำและความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการจำและความคงทนในการจำหลังการเรียนทิ้งระยะห่าง 1 สัปดาห์ด้วยเกมมัลติมีเดียของนักเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมมัลติมีเดีย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศม์) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลจากการออกแบบและสร้างเกมมัลติมีเดียสำหรับพัฒนาการจำและความคงทนในการจำคำ ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีประสิทธิภาพ 84.33/85.59 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ก่อนและหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดีย พบว่า คะแนนหลังการเรียนรู้ผ่านเกมมัลติมีเดียของนักเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ .05 และผลการศึกษาความคงทนในการจำของนักเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนและคะแนนหลังเรียนทิ้งระยะ 1 สัปดาห์มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมมัลติมีเดีย พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุเท่ากับ 4.82 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

This research is result of Multimedia game to improve vocabulary recall of Prathomsuksa 6 at Watchinwararam school (Jareonponwittayawet). This purposes of research were 1) design and create multimedia game for develop recognize and recall of remember English vocabulary of students 2) compare recognize and retention of remember after learning as 1 week by multimedia game of students 3) educate contentment of students with multimedia game.

The samples of this research were 34 student grade 6/2 of Watchinwararam school (Jareonponwittayawet). They were studying in Semester 2 year 2012. These participants were chosen by applying purposive random sampling.

Regarding to the study, the results demonstrated that 1) the outcome of design and construction for develop recognize and recall of remember English vocabulary of students was at 84.33/85.59 which was higher than the defined criteria of 80/80, 2) to the comparison of learning score before and after learning by multimedia game that found score after learning by multimedia game of students was higher than the achievement before being learned with statistical significance level of .05 and outcome of educate durability of students as 1 week and learning by multimedia game were not different with statistical significance level of .05 and 3) to the satisfaction of the students towards the multimedia game it found that most of samples were satisfied with the students at high level or 4.28 which was concordant with a determined hypothesis.

 

Download : ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจำและความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์)