Power quality problems classification using wavelet transform and artificial neural networks

โดย ชาญณรงค์ หนูอินทร์

ปี 2555

บทคัดย่อ

คุณภาพไฟฟ้าเป็นความมั่นคงการจ่ายไฟฟ้า ในสภาวะปกติ ต้องไม่ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทำงานผิดพลาด อายุการใช้งานสั้นลง หรือเกิดการเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้อีก เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น มีความไวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง แรงดัน กระแส และความถี่ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขและป้องกันได้

วิทยานิพนธ์นี้ได้นำเสนอขั้นตอนการค้นหาและระบุตำแหน่งช่วงเวลาที่เกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า ประกอบด้วยสัญญาณแรงดัน กระแส และความถี่ รวม 12 รูปแบบ มาพิจารณาเพื่อหาช่วงเวลาจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสัญญาณที่เกิดความผิดพร่อง และการสกัดจุดเด่นในแต่ละดับความละเอียดเพื่อการจัดจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้า โดยใช้วิธีการแปลงเวฟเล็ตแบบเต็มหน่วย ชนิด db4 ที่อาศัยเทคนิคของการแยกรายละเอียดสัญญาณหลายระดับ ทำให้สามารถพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณเฉพาะช่วงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และการจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบสองชั้นใช้วิธีการเรียนรู้แบบแพร่กระจายย้อนกลับ ทำการจำลองในโปรแกรม MATLAB

ผลที่ได้จากการนำเสนอ คือ การค้นหาและระบุตำแหน่ง ผลจากการทดสอบได้ค่าความคลาดเคลื่อนในการค้นหาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณร้อยละ 0.015625  และผลการจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามีความถูกต้องร้อยละ 100 โดยไม่ได้พิจารณาคุณภาพไฟฟ้าในระบบ 3 เฟส อิมพัลส์ชั่วครู่ อินเตอร์ฮาร์มอนิกส์ คลื่นรอยบาก สัญญาณรบกวน และแรงดันกระเพื่อม ดังนั้นหากทำการค้นหาและระบุตำแหน่ง และจำแนกปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้ สามารถหาวิธีการแก้ไขหรือป้องกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้าแต่ละชนิดได้

Download : Power quality problems classification using wavelet transform and artificial neural networks