Development of the selective subject of choral course for high school students at Mattayomsangkeetwittaya Bangkok School

โดย เขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์

ปี 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาองค์ความรู้ในการขับร้องประสานเสียง  2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การขับร้องประสานเสียง  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องประสานเสียง จำนวน 5 ท่าน คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญตามคุณสมบัติที่กำหนด  และรวบรวมศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารวิชาการ  และตำราต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการขับร้องประสานเสียง โดยข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ  ด้วยวิธีการเรียบเรียงและจัดหมวดหมู่ข้อมูล  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวผู้วิจัยได้นำมาจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การขับร้องประสานเสียง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร  และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 ท่าน ทำการวิพากษ์หลักสูตร   และนำหลักสูตรมาปรับปรุงอีกครั้ง

ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การขับร้องประสานเสียง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา  กรุงเทพมหานคร  ได้องค์ความรู้ 2 ด้าน คือ ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติ  โดย  1)ต้องเริ่มด้านทฤษฎีพื้นฐานการขับร้องประสานเสียงเป็นอันดับแรก 2) การฝึกทักษะปฏิบัติขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง ทักษะการฝึกปฏิบัติการขับร้องประสานเสียงควรเริ่มฝึกจากเพลงง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และหมั่นฝึกซ้อมรวมวง  โดยจะทำให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ  รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม  และขับร้องประสานเสียงได้อย่างมีความสุข

Download : Development of the selective subject of choral course for high school students at Mattayomsangkeetwittaya Bangkok School