โดย ปานฉัตท์ อินทร์คง, ปัญจลักษณ์ หรีรักษ์, สมพร วาสะสิริ, ยงยุท สกุลชาตรี และ ธนพร ภูละมูล

ปี 2558

วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 228-251

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ประเด็นด้านชีวิตวัยเรียน ศิลปะครั้งแรกในเด็ก ชีวิตการเป็นนักศึกษาเพาะช่าง ความประทับใจในสมัยเรียน บุคคลที่เป็นต้นแบบทางศิลปะ การเข้าสู่การบริหาร แนวทางการบริหาร วัฒนธรรมองค์กรของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และแนวคิดที่ต้องการฝากไว้กับคนรุ่นหลัง

 

Download : สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนา เหมวงษา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี