Development of communities of practice website for photographic techniques with digital camera for bachelor degree

โดย จุฑามาส สุกใส

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล และ3) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล

กลุ่มตัวอย่างคือ 1) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 47 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลแบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) การหาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล ผลปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าเว็บไซต์ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล มีคุณภาพโดยรวมในระดับดี 2) ความคิดเห็นของชุมชนนักปฏิบัติเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลพบว่า ด้านคุณลักษณะความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผลการจัดกิจกรรมชุนชนนักปฏิบัติ เรื่องเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องพบว่าได้ชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล 7 ชุมชน และความรู้ 7 ด้าน ได้แก่ 1) เทคนิคการถ่ายภาพในสภาพแสงที่แตกต่างกัน 2) เทคนิคการใช้ speed shutter 3) เทคนิคช่วงความชัดของภาพ 4) เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ 5) เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ 6) เทคนิคการถ่ายภาพกลางคืน 7) เทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้อิเล็กทรอนิกแฟลช

Download : Development of communities of practice website for photographic techniques with digital camera for bachelor degree