Nat 64 gateway system on embedded computer

โดย ฉัตรชัย  มะหะหมัด และ อาณัติ พัชอัย

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เรื่องระบบเกตเวย์ให้บริการเอ็นเอที 64 โดยบอร์ดคอมพิวเตอร์สมองกลฝังตัว เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นโครงงานที่ได้นำบอร์ด Raspberry Pi มาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เกตเวย์ (Gateway) เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างเครือข่ายไอพีเวอร์ชัน 6 (IPv6) และ ไอพีเวอร์ชัน 4 (IPv4) วิธีทรานสเลชัน (Translation) ใช้เทคนิค NAT64 รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของบอร์ด Raspberry Pi หลังจากใช้เทคนิค NAT64 ซึ่ง Raspberry Pi ที่นำมาทดสอบแบ่งออกเป็น Raspberry Pi Model B และ Model B+ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและหาประสิทธิภาพของแต่ละ Model โดยมีการวิเคราะห์ในส่วนของ Load (CPU, Memory) และประสิทธิภาพของเครือข่าย (RTT, Concurrent, Throughput)

แผนดำเนินงานของปริญญานิพนธ์ จะแบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอนคือ ศึกษาความเป็นไปได้และรวบรวมทฤษฎี เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ วางแผนและออกแบบระบบ NAT64 สร้างระบบ NAT64 ทดสอบประสิทธิภาพ สร้าง Install Script File ติดตั้งระบบ NAT64 โดยอัตโนมัติ สร้าง Web Interface และ จัดทำรูปเล่มโครงงาน