Thailand and institute of scientific and technological  research (TISTR) document management system alfresco

โดย สิงหา  ระย้าทอง, พงษ์พินิจ สิทธิชุม และ พุทธชาติ  มั่งชู

ปี 2557

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการนำเสนอ “ระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้” สำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร เพื่อสะดวกแกการค้นหา ตรวจสอบข้อมูลและง่ายต่อการนำเสนอไปยังผู้บริหารต่อไป

วิธีการดำเนินการ “ ระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้ ” จะต้องศึกษาขั้นตอนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทสไทย ( วว. ) และทำการออกแบบระบบฐานข้อมูลของระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้ทั้งหมด แล้วจึงทำการทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมดเพื่อหาข้อผิดพลาดที่จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไขในระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้

ผลที่ได้รับจากการทำงานของระบบ “ ระบบไหลเวียนเอกสารอัตโนมัติและระบบบริหารจัดการเอกสารบน อัลเฟรสโก้ ” สามารถทำงานได้ตามขอบเขต และยังอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( วว. ) เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการทำงาน