Vehicle usage recorder system by GPS and OBD II

โดย ชิฏวรรณ ระวะใจ, ธนกฤต กาสี และ กรกฤต ชูชาติ

ปี 2557

บทคัดย่อ

การจราจรบนท้องถนนนับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน  ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ขับขี่และผู้ใช้รถบนท้องถนนเพิ่มขึ้นทุกวัน การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยบนท้องถนนควรมาเป็นอันดับแรก  ซึ่งในทุกๆวันอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งอันเนื่องมาจาก ความประมาทในการขับขี่ยานพาหนะ การขับขี่ด้วยความเร็วเกินมาตรฐานที่กำหนด ขาดวินัยในการสัญจรบนท้องถนน ไม่เคารพกฎจราจร และผู้ขับขี่ขาดการตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมในการใช้งาน จากสาเหตุดังกล่าวผู้ให้บริการรถเช่าหรือบริษัทจัดส่งสินค้าและบริการจากรถ ควรที่จะมีการบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ และสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน และทราบถึงข้อบกพร่องในการใช้งานเพื่อที่จะแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้นทางกลุ่มผู้จัดทำ จึงได้แนวคิดในการจัดเก็บพฤติกรรมการขับขี่ และสถานะการทำงานของรถยนต์ โดยอาศัยหลักการทำงานของ GPS และ OBD-II ทำการบันทึกพิกัดจากการเดินทาง ความเร็วและสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลการขับขี่ รวมถึงสถานะการทำงานของเครื่องยนต์ได้