โดย: ชลธิชา  ศิริลักษณ์

ปี: 2560

บทคัดย่อ (Abstract)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่างานปกติให้เป็นองค์ความรู้ รวมทั้งใช้แนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหน่วยงานในสังกัด ได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า อ้างอิงสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

Download: กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี