โดย: ชลธิชา  ศิริลักษณ์

ปี 2560

บทคัดย่อ (Abstract)

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นการดำเนินการเพื่อเพิ่มคุณค่างานปกติให้เป็นองค์ความรู้ รวมทั้งใช้แนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และหน่วยงานในสังกัด ได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถระบุที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้  อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า อ้างอิงสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

Download: คู่มือปฏิบัติงาน:การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี