The defect reduction for uploading work piece in the hardening process: a case study of an example hardening company

โดย เกรียงไกร ศรีเลิศ

ปี 2558

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดของเสียของการป้อนชิ้นงานในกระบวนการชุบแข็งอินดักชั่นซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทระเบียบวิธีวิจัย ประกอบด้วย การเก็บข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้น การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดของเสียด้วย เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tool แผนผังแสดงเหตุและผล และการออกแบบสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงาน ในการขับหมุนชิ้นงานขณะให้ความร้อนชุบแข็งกับชิ้นงานทำให้ไม่เกิดความสูญเสียกับชิ้นงานเพลาขับจึงทำให้ลดความสูญเสียในกระบวนการชุบแข็งอินดักชั่นในขั้นตอนการให้ความร้อน ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยในการจับยึดชิ้นงานในขั้นตอนการให้ความร้อนสามารถลดความสูญเสียจาก 1,171 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของจำนวนชิ้นงานที่ผลิตเหลือความสูญเสียจำนวน 108 ชิ้นต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 0.07 และสามารถลดความสูญเสียเฉพาะกระบวนการชุบแข็งอินดักชั่นจาก 1,459 ชิ้นต่อเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.63 เหลือ 284 ชิ้นต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนชิ้นงานที่ผลิตสามารถลดการสูญเสียในการผลิตชิ้นงานได้ถึงร้อยละ73

This research aimed to reduce defects occurred when uploading work pieces in the induction hardening process which was a crucial problem affecting the company’s operation. Research methodology comprised of store the data of defect that occurred a root cause analysis of the birth 7 qc tool cause and effect diagram the jig fixture design was used as an intervention tool to turn the intermediate shaft production during the induction process. Likewise, the tool was also designed to lessen the defects of intermediate shafts, which eventually reduced loss in the induction hardening process. It revealed that the jig fixture design helped reduce the loss in the induction process from 1,171 pieces per month (0.51% of all intermediate shaft production) to 108 pieces per month (0.07%). Moreover, the specific loss in the induction hardening process was decreased from 1,459 pieces per month (0.63%) to 284 pieces per month (0.17%) which indicated that the loss was reduced by 73%

Download : The defect reduction for uploading work piece in the hardening process: a case study of an example hardening company