Improvment Of Usable Screen Frame

โดย เดชธนา อัญชลิสังกาศ และพิชชากร ยุพา

ปี 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

การพิมพ์สกรีนผ้าเป็นระบบการพิมพ์ที่สามารถใช้พิมพ์วัสดุพิมพ์ได้หลายชนิดกว่าระบบการพิมพ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ พลาสติก โลหะ ผ้า ไม้ แก้ว และเซรามิก และสามารถใช้พิมพ์ลงบนวัสดุขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าวัสดุนั้นจะมีขนาดเล็ก เช่น นาฬิกา ด้ามปากกา เป็นต้น หรือมีขนาดใหญ่มาก ๆ เช่น ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เป็นต้น ซึ่งในการพิมพ์ระบบสกรีนจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งที่ยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างมากคือ “ขั้นตอนการขึงผ้าสกรีน” จึงได้คิดวิธีที่จะลดเวลาและวัสดุต่าง ๆ ขั้นตอน การสร้างกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในการขึงผ้าสกรีนและลดเวลาในการขึงผ้าสกรีนให้น้อยลง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันเวลาและลดต้นทุนในการใช้กาวทากรอบสกรีนหรือใช้วิธีการใช้ลวดยิงผ้าสกรีนเพื่อยึดติด ซึ่งใช้เวลาในการให้กาวแห้งเป็นเวลานาน ในการศึกษาเรื่องการสร้างกรอบสกรีนพร้อมพิมพ์ขนาด 17×22 นิ้ว น้ำหนัก 3.5 กิโลกรัม ครั้งนี้ ใช้ตลับลูกปืนชนิดหมุนทางเดียวเป็นตัวหมุนกำหนดแรงตึงของผ้าสกรีน เพลาอลูมิเนียมใช้เป็นเพลาหมุน เพื่อดึงผ้าสกรีน ใช้เทปกาว 2 หน้าและท่อพีวีซี เป็นตัวจับยึดผ้าเพื่อป้องกันผ้าคลายตัวจาก เพลาหมุน จากการสร้างกรอบสกรีนพร้อมใช้ดังกล่าวทำให้เห็นว่า กรอบสกรีนพร้อมใช้สามารถใช้ขึงผ้าสกรีนให้ตึงที่ความตึง 10.2 N/cm จากผ้าชนิดพอลิเอสเตอร์ เบอร์ 48 ใช้เวลาในการทำงานน้อยลง และประหยัดเทปกาว 2 หน้า ติดกรอบขึงบล็อคสกรีน โดยปราศจากกลิ่นเหม็นที่เกิดจากกาวทากรอบสกรีน


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อสร้างกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้
 2. มีน้ำหนักเบาเคลือนย้ายได้สะดวก
 3. สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองวัสดุและเคมีภัณฑ์ในการขึงผ้าสกรีน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เข้าใจหลักการทำงานของกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้
 2. สามารถลดอัตราการสิ้นเปลืองวัสดุและเคมีภัณฑ์ในการขึงผ้าสกรีน
 3. สามารถขึงผ้าสกรีนพร้อมทำการพิมพ์ได้
 4. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีน้ำหนักเบา
 5. สามารถปรับเพิ่มลดความตึงขณะทำแม่พิมพ์หรือขณะพิมพ์ได้

สรุปผลการศึกษา

จากการที่ได้สร้างกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้สรุปได้ดังนี้ กรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้มีขนาด 17 x 22 นิ้ว น้ำหนัก 3.5กิโลกรัม สามารถขึงผ้าสกรีนให้ตึงที่ 10.2N/cm ในเส้นด้ายแนวตั้ง และ 10.0 N/x ในเส้นด้ายแนวแนวนอน ในผ้าสกรีนชนิดพอลิเอสเตอร์ เบอร์48 ในการที่ใช้กรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้จะทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตเช่นกาวทากรอบสกรีนเครื่องขึงผ้าสกรีน เป็นต้น สามาลดเวลาในการทำงานโดยที่ไม่ต้องรอกาวทากรอบสกรีนแห้ง ลดกลิ่นที่เกิดจากกาวทากรอบสกรีนที่มีกลิ่นเหม็น และเป็นอันตรายและสามารถปรับแรงตึงของผ้าสกรีนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ ในการสร้างด้วยว่ามีเครื่องมือและช่างที่จะสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ส่วนการสร้างกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้ทางผู้จัดทำได้มาทำการพัฒนาใหม่เพื่อให้กรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้ สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น มีน้ำหนักที่เบาเคลือนย้ายได้สะดวกในการใช้งาน ควรปรับให้การจับผ้าสกรีนของกรอบขึงผ้าสกรีนพร้อมใช้นั้นสามารถจับผ้าสกรีนได้ง่ายขึ้น ควรให้การปรับเดินหน้าถอยหลังได้ทั้งหมด 4 ด้าน

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรเลือกใช้วัสดุที่ทนต่อสารเคมี
 2. ควรให้แกนอลูมิเนียมปรับได้ทั้ง 4 ด้าน
 3. ควรมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันไม่ให้คราบหมึกติดบริเวณมุมต่างๆของอุปกรณ์