THE PRODUCTION OF ITALIAN FOOD PHOTOGRAPHY FOR ADVERTISING

โดย กิตติพงศ์ รุ่งกาญจนากร

ปีการศึกษา 2558


บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการผลิตภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนประเภทเส้นเพื่อนำไปใช้ในงานโฆษณา ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาขั้นตอนการผลิตภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนประเภทเส้นจากช่างภาพมืออาชีพ จากนั้นผลิตภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนตามขั้นตอนที่ได้ทำการศึกษาจำนวน 9 ภาพ และประเมินคุณภาพของภาพถ่ายเพื่อนำไปใช้ในงานโฆษณา จากกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวน 50 คน

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนประเภทเส้นอยู่ในเกณฑ์ระดับดี สามารถนำไปใช้ในการโฆษณาได้ และการถ่ายภาพควรคำนึงถึงการเลือกใช้แสง การจัดวางองค์ประกอบ การจัดวางอาหาร การเลือกฉากหลังและอุปกรณ์ประกอบฉากให้เหมาะสม ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น ช่วยสร้างความน่าสนใจ และชักจูงใจให้เกิดการอยากซื้ออาหารได้


วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการผลิตภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนเพื่อใช้ในการโฆษณาอาหารอิตาเลียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตถ่ายภาพอาหารอิตาเลียนที่นำไปใช้ในโฆษณาอาหารอิตาเลียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตการศึกษา

ผลิตภาพถ่ายอาหารอิตาเลียนประเภทเส้น ด้วยกล้องดิจิตอล Nikon รุ่น D610 จัดแสงในสตูดิโอด้วยชุดไฟแฟลช ยี่ห้อ Bowen ถ่ายภาพอาหารอิตลาเลียนประเภทเส้นจำนวน 2 ชนิด คือ เส้นสปาเกตตี้ และ มักกะโรนีจากนั้นนำไฟล์ภาพที่ได้ผ่าน กระบวนการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CS 6 แล้วนำภาพไปอัดขยายขนาด 5×7 นิ้ว จำนวน 9 ภาพ เพื่อประกอบเล่มปริญญานิพนธ์ และอัดขยายขนาด 20×30 นิ้ว ใส่กรอบส่งเพื่อ แสดงผลงานจำนวน 2 ภาพ และนำไปประเมินคุณภาพในการนำไปใช้เพื่อการโฆษณา


สรุปผลการศึกษา

ในการถ่ายภาพอาหารอิตาเลียนประเภทเส้นเพื่อใช้ในการโฆษณานั้นนอกจากจะต้องถ่ายภาพให้เกิดความสวยงามแล้ว ยังจะต้องเชิญชวนให้ผู้พบเห็นรู้สึกสนใจ เกิดความรู้สึกอยากรับประทาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการประเมินผลภาพถ่ายโดยการประเมินจากกลุ่มประชากรทั่วไป จำนวน 50 คน ผลจากการประเมินภาพถ่ายมีดังนี้

เมื่อถ่ายภาพโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้แสง การเลือกใช้สีของฉากหลังให้เหมาะสม และการเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมนั้น ส่งผลให้ภาพถ่ายอาหาร อิตาเลียนประเภทเส้นมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.35 และสามารถนำไปใช้ในการโฆษณาอาหารอิตาเลี่ยนได้

ข้อเสนอแนะในการถ่ายภาพอาหารอิตาเลี่ยน

  • ขนาดของโคมไฟ การเลือกใช้ขนาดของแหล่งกำเนิดแสง เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยการทำงานสะดวกขึ้น แหล่งกำเนิดแสงควรมีขนาดสัมพันธ์กับวัตถุ
  • การวางตำแหน่งไฟ ในการถ่ายภาพอาหารอิตาเลี่ยนหรือภาพอาหาร การวางตำแหน่งไฟจัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ถ้าวางตำแหน่งไฟให้แสงโดนวัตถุมากเกินไปจะทำให้ภาพขาดมิติ เช่น ถ้าเราวางตำแหน่งไฟอยู่หน้าวัตถุ หรือเฉียงหน้ากับวัตถุจะทำให้วัตถุโดนแสงมากไปและถ้าหากวัตถุที่นำมาถ่ายมีพื้นผิวมันวาวจะทำให้เกิดแสงสะท้อนมากการวางตำแหน่งไฟในการถ่ายภาพอาหารแสงหลักควรที่อยู่ด้านหลังของวัตถุ หรือเฉียงไปทางด้านหลังของวัตถุ แสงที่ได้จะดูนุ่มนวลกว่า
  • การเลือกใช้ขนาดรูรับแสง การเลือกใช้ขนาดรูรับแสงที่เหมาะสมกับส่วนที่ต้องการนำเสนอจะช่วยให้ภาพดูน่าสนใจมากขึ้น
  • การใช้แสงผสม เช่นใช้แสงที่ลอดจากทางหน้าต่างหรือแสงธรรมชาติมาเป็นแสงหลักในการถ่ายภาพ จะทำให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้น ภาพที่ได้จะมีลักษณะแตกต่างจากภาพที่ใช้แสงแฟลช เราสามารถใช้แสงแฟลชช่วยเสริมรายละเอียดในส่วนที่มืด หรือช่วยให้ภาพสว่างมากขึ้นในส่วนที่ต้องการ
  • การวางองค์ประกอบ การจัดวางสามารถทำให้ภาพออกมาน่าสนใจ เราต้องจัดวางให้สัมพันธ์กับมุมกล้อง เช่น การถ่ายภาพอาหาร โดยส่วนมากจะใช้มุมภาพขนาด Close up เพื่อให้ภาพอาหารดูมีความน่ารับประทาน