The Development of Video Program for The Deaf in Lotus Cultivation

ผู้วิจัย  นายยุวยง อนุมานราชธน

งบประมาณปี  2557


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจากรายการวิดีทัศน์ เพื่อการศึกษาที่มีการบรรยายด้วยภาษามือ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว
 2. เพื่อใช้เป็นสื่อเพื่อเผยแพร่ในสถานีโทรทัศน์ U22 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 3. ใช่เป็นสื่อการสอนสาหรับผู้พิการทางการได้ยินและบุคคลทั่วไป
 4. สามารให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถปลูกบัวได้

สมมุติฐาน

การสอนผู้เรียนด้วยรายการวิดีทัศน์ เพื่อการศึกษาที่ใช้ภาษามือสาหรับผู้พิการทางการได้ยิน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีการผลิตวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาเนื้อหาในการสอน เรื่องการปลูกบัวและขยายพันธุ์

กลุ่มประชากร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง เรียนจากรายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาที่มีผู้บรรยายเป็นภาษามือ ได้แก่ นักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน จากโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 24 คน

ตัวแปรที่จะศึกษา

 1. ตัวแปรต้น

รายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาที่บรรยายด้วยภาษามือ

 1. ตัวแปรตาม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนด้วยรายการวิดีทัศน์ เพื่อการศึกษาปกติกับใช้การบรรยายด้วยภาษามือ ในการสอนเนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

นิยามศัพท์เฉพาะ

 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากกลุ่มทดลองที่ได้จาการทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนด้วยรายการวิดีทัศน์
 2. รายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษา หมายถึง รายการวิดีทัศน์เพื่อประกอบการสอนที่ผู้วิจัยทำการบันทึกภาพและทาบทบรรยายภาษามือ ในเนื้อหาเรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว
 3. รายการวิดีทัศน์ที่ใช้เสียงบรรยายปกติ หมายถึง คำบรรยายเนื้อหาของรายการวิดีทัศน์ ในลักษณะร้อยแก้ว โดยผู้บรรยายสาหรับใช้เป็นฐานข้อมูลแก่บุคคลทั่วไป
 4. การบรรยายด้วยภาษามือ หมายถึง คำบรรยายรายการวิดีทัศน์ในลักษณะการใช้ภาษามือใต้กรอบภาพด้านล่างทางขวามือของรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
 5. กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง คือ นักศึกษา ผู้พิการทางการได้ยิน จากโรงเรียนเศรฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เขียน เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกบัว

ประโยชน์ของการวิจัย

 1. เป็นข้อมูลในการใช้การบรรยายภาษามือ เพื่อประกอบรายการวิดีทัศน์ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
 2. เป็นแนวทางในการเลือกใช้รูปแบบการบรรยายที่เหมาะสม สำหรับคนปกติและผู้บกพร่องทางการได้ยิน
 3. เป็นฐานข้อมูลสาหรับเผยแพร่ เรื่อง การปลูกและขยายพันธุ์บัว
 4. ใช้เป็นสื่อประกอบการบรรยายให้แก่ผู้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์บัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สรุปการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รายการวิดีทัศน์ เพื่อการศึกษาที่มีบรรยายโดยใช้ภาษามือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัย ได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ดังนี้

สรุปการวิจัย

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการเรียนจากรายการวิดีทัศน์ ที่ใช้การบรรยายด้วยภาษามือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

1.2 วิธีดำเนินการวิจัย

1.2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด

1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาแห่งความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว ก่อนเรียนและหลังเรียนฉบับละ 30 ข้อ

1.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 1. ทดสอบก่อนเรียนกับประชากรทั้งหมด ด้วยแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนและบันทึกผลการสอบไว้ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. ดำเนินการทดสอบโดยให้ผู้เรียน เรียนจากรายการวิดีทัศน์ ความยาว 28 นาที
 3. เมื่อสิ้นสุดการทดสอบได้ดำเนินการทดสอบหลังเรียน กับกลุ่มประชากรทั้งหมด ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำการตรวจคำตอบและบันทึกผลเพื่อนำไป วิเคราะห์ข้อมูล

1.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยการใช้รายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาที่บรรยายด้วยภาษามือ โดยการใช้ค่าเฉลี่ยและวิเคราะห์ผล

1.3 ผลการวิจัย

ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากรายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาที่ใช้การบรรยายด้วยภาษามือ เป็นการสื่อการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่รับการสอนโดยเรียนจากรายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาทีมีการบรรยายด้วยภาษามือ มีความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2540 : 43) ที่กล่าวไว้ว่าภาพเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เช่นเดียวกับภาษาพูดแลภาษาเขียน เนื่องจากสามารถใช้ในการสื่อสารและสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี และมีความเป็นรูปธรรมที่สามารถอธิบายความหมายได้ในตัวเอง หรือ ช่วยอธิบายประกอบสิ่งที่เป็นนามธรรมให้กระจ่างชัดดียิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ จากการสังเกตระหว่างทำการสอนด้วยรายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาพบว่านักเรียนมีความสนใจ รายการวิดีทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าการบรรยายด้วยภาษามือ ทำให้ง่ายต่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ข้อสังเกตว่าเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน สามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่ากับ คนส่วนใหญ่ที่มีประสาทรับรู้ได้ยินโดยทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับ มยุรา มณีวงค์ (2548 : 42) เนื่องจากการเรียนของเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ต้องใช้ประสาทตาเป็นส่วนใหญ่ในการรับรู้ ดังนั้น การใช้สื่อการสอนที่มีภาพภาษามือประกอบ จึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง เพราะภาพภาษามือ จะเป็นตัวเชื่อมโยง ระหว่างภาษาและความหมายของคำและภาษา ซึ่งจะเป็นส่วนที่สาคัญที่นักการศึกษา หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความบกพร่องทางการได้ยินต้องช่วยกันพัฒนาสื่อการสอนที่มีคำบรรยายด้วยภาษามือ ให้มีประสิทธิภาพและมีมากขึ้น และมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของเด็ก ตามสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้ ความยาวของรายการวิดีทัศน์ที่มีเนื้อหาจัดทำมากเกินไป อาจทำให้ความสนใจของผู้ชมที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลดลงด้วยเนื้อหาที่มาก ควรมีรายการวิดีทัศน์ให้เป็นตอน จะทำให้ความสนใจของผู้ชมที่บกพร่องทางการได้ยิน มีสมาธิและมีความจาเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยิน ต้องอาศัยประสาทการเรียนรู้ด้วยตาเป็นหลักอาจทำให้มีความเหนื่อยล้าจากาการใช้ประสาทตามากจนเกินไป

เนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยิน ยังขาดทักษะในด้านการอ่าน ทำให้การทำแบบทดสอบมีอุปสรรค การทำความเข้าใจข้อคำถาม ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษามือแปลคำถาม นักเรียนจึงจะสามารถเข้าใจได้