The instruction of two dimensional animation production to Strengthen their English language For Children by Adobe Flash

จัดทำโดย ภัทรฐิดา ฤกษ์สอาด และ กัลยา มาลัยทอง

ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้ได้ทำการศึกษาในเรื่องการผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยโปรแกรม Adobe Flash ซึ่งการใช้แอนนิเมชั่น 2 มิติ นั้นสามารถนำมาใช้เป็นสื่อเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนได้ ซึ่งเป็นวัยที่มีช่วงพัฒนาการที่สำคัญและสื่อสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่เด็ก เนื่องจากสามารถได้เห็นภาพ ได้ยินเสียง และสร้างจินตนาการ

ในการศึกษาได้ผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ โดยแทรกเนื้อหาและอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Illustrator CS 3 และนำมากำหนดการเคลื่อนไหวโดยโปรแกรม Adobe Flash จากนั้นนำมาลำดับภาพและเสียงด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro จากนั้นจึงนำไปประเมินและสรุปผลเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านภาพและด้านเนื้อหาของภาพยนตร์ การนำไปใช้ได้จริงของภาพยนตร์ รวมถึงปฏิกิริยาตอบรับของเด็กที่มีต่อภาพยนตร์แอนนิเมชั่น

ผลการศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวปลอดภัยต่อเด็ก มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจเด็กได้ดี ทำให้เด็กเกิดความ เพลิดเพลินในขณะที่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ ภาพยนตร์ยังสามารถเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่เด็กปฐมวัยได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ โดยโปรแกรม Adobe Flash

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ โดยโปรแกรม Adobe Flash ได้

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง “English for fun” ความยาว 5.04 นาที โดยนำเสนอเนื้อหาและอธิบายคำศัพท์ต่าง ๆ ผ่านตัวละคร ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Illustrator CS 3 และนำมากำหนดการเคลื่อนไหวโดยโปรแกรม Adobe Flash บันทึกเสียง จากนั้นนำมาลำดับภาพและเสียง ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro บนระบบ ปฏิบัติการ Window XP แล้วจึงบันทึกลงบนแผ่น DVD และนำไปทดสอบคุณภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อ 3 คน และนำไปทดสอบสื่อกับกลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ที่สอนเด็กกลุ่มก่อนวัยเรียน จำนวน 4 คน ชมผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ 21 นิ้ว จากนั้นทำการประเมินผล ด้วยแบบสอบถามและบททดสอบสำหรับเด็ก


สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาและจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การศึกษาการผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนโดยโปรแกรม Adobe Flash เรื่อง “English for fun” ความยาว ประมาณ 5.04 นาที พบว่า ภาพยนตร์นั้นมีความเหมาะสมต่อเด็ก เพราะมีการออกแบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีสีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็ก ผู้ประเมินส่วนมากมีความพึงพอใจต่อภาพยนตร์ ในระดับดี และสื่อดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้จริง โดยคิดจากค่าร้อยละที่ประเมินได้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผู้ศึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้สามารถนำทฤษฎีและขั้นตอนในการปฏิบัติไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา

  1. เรื่องอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ เนื่องโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่มากคอมพิวเตอร์ที่มีไม่สามารถรองรับไฟล์ได้
  2. การบันทึกเสียง เนื่องจากขาดความรู้และความเชี่ยวชาญ
  3. สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ยังไม่มีหลักสูตรการศึกษาที่แน่นอน ทำให้ขาดหลักเกณฑ์ในการสร้างภาพยนตร์การศึกษา ให้เหมาะสมกับเด็กในวัยดังกล่าว

ข้อเสนอแนะ

  1. ในการผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น 2 มิติ จะต้องรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ และที่สำคัญต้องค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอเนื่องจากแนวความคิดบางอย่างอาจถูกค้นพบได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ผลิตจะต้องมีอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างสูงในการทำงานจึงจะคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ในการผลิต
  3. ควรศึกษาวิธีในการผลิต และเทคนิคให้มากและเพียงพอกับสื่อที่ทำการผลิต เพื่อความคล่องตัวมากขึ้น
  4. การผลิตภาพยนตร์แอนนิเมชั่น หลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Motion Graphic สำหรับการศึกษา
  5. ควรศึกษาถึงขั้นตอนและวิธีการบันทึกเสียงด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการผลิต แอนนิเมชั่นด้วยเช่นกัน
  6. ควรศึกษาลักษณะของเด็กให้ละเอียด เช่น มีความสนใจอยู่ในช่วงเวลาเท่าไหร่ มีความสามารถด้านความจำในระดับใด