A Study Of Animation Production By Pixilation Animation Techniques In Music Video

จัดทำโดย อัษฎา เหล่าลาภะ, ยงยุทธ์ เนตรวงค์ และ ศันสนีย์ วิมลศาสตร์

ปีการศึกษา 2552


บทคัดย่อ (Abstract)

ปริญญานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาการผลิต Animation โดยใช้ Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง ; กรณีศึกษาเพลงเธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ ดำเนินการถ่ายทำด้วยกล้องบันทึกภาพนิ่ง Canon EOS 450D แล้วบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นจึงทำการตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 3 แล้วนำมาตัดต่อเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 แล้วจึงบันทึกลงแผ่นดีวีดี โดยให้กลุ่มตัวอย่างรับชมจำนวน 50 คน แล้วทำการประเมินผลโดยการตอบแบบสอบถามหลังจากที่ได้รับชมมิวสิควิดีโอ แล้วทำการวิเคราะห์ผลด้วยค่าสถิติแบบร้อยละ

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การผลิต Animation โดยใช้ Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ของวงเฉลียง เห็นได้ว่า ในการใช้เทคนิค Pixilation Animation มีความแปลกตา และน่าสนใจอย่างมาก มีความเข้าใจเนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอที่ได้รับชม ภาพที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือกใช้อย่างเหมาะสม เทคนิคในการตัดต่อในมิวสิควิดีโอมีความน่าสนใจมาก และเมื่อชมมิวสิควิดีโอแล้วมีความพึงพอใจในรูปแบบที่นำเสนออย่างมากที่สุด


วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ของวงเฉลียง ความยาวเพลง 3.06 นาที โดยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอลยี่ห้อ Canon รุ่น EOS450D มีความละเอียด 10 ล้านพิกเซลโดยใช้จัดทำภาพยนตร์ด้วยเทคนิค Pixilation Animation แล้วโอนถ่ายข้อมูลภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการจัดเก็บข้อมูลภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ฟอร์แมต JPEG จากนั้นจึงทำการตกแต่งภาพนิ่งด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 3 แล้วนำมาตัดต่อเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 จากนั้นบันทึก ภาพมิวสิควิดีโอลงบนแผ่น DVD แล้วนำไปฉายแก่ผู้ชม เพื่อทำแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับมิวสิควีดีโอที่ได้รับชม นำมาฉายให้กับกลุ่มผู้ชมจำนวน 50 คน แล้วนำผลที่ได้จากแบบสอบถามไปประเมินโดยการเทียบอัตราส่วนเป็นร้อยละ


สรุปผลการศึกษา/อภิปรายผล/ข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง ในเพลง“เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ของวงเฉลียง ซึ่งความยาวเพลง 3.06 นาทีนั้น ผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสารและสอบถามผู้รู้ในเบื้องต้นเพื่อนำคำแนะนำมาใช้ในการผลิต แล้วจึงเริ่มผลิตโดยการจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการเตรียมการก่อนผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต ซึ่งจะสรุปผลการศึกษาไปเป็นตามลำดับดังนี้

ขั้นตอนการเตรียมการก่อนผลิตนั้น ผู้ศึกษาได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แล้วทำการทดลองถ่ายเพื่อทดสอบการวางตำแหน่งของวัตถุและนักแสดง ในการทดสอบนั้นพบปัญหาคือเมื่อยังไม่คำนวณอัตราส่วนในการถ่ายภาพ ทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุและนักแสดงไม่ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ในเนื้อเพลงซึ่งส่งผลทำให้การทำงานเป็นไปอย่างล่าช้า

ในขั้นตอนการผลิตนั้น ผู้ผลิตจึงกำหนดอัตราส่วนในการถ่ายภาพไว้ที่ 16 เฟรมต่อวินาที ทำให้การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุและนักแสดงที่มีการเคลื่อนที่ตรงตามเนื้อหาเพลงที่กำหนดไว้ ส่งผลให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ในการถ่ายทำนั้นผู้ศึกษานั้นใช้กล้องภาพนิ่งบันทึกภาพ 1 ครั้งแล้วทำการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุและนักแสดง ทำอย่างนี้ไปจนครบตามจำนวนภาพที่ได้กำหนดไว้

ขั้นตอนหลังการผลิต ผู้ศึกษาได้นำภาพมาตกแต่งในโปรแกรม Adobe Photoshop CS 3 แล้วนำมาตัดต่อเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 3 โดยกำหนดให้เนื้อเพลงตรงกับภาพที่ถ่ายมา ผู้ศึกษาพบว่าในบางช่วงของเพลงนั้น ภาพยังไม่สอดคล้องกับเนื้อเพลง เนื่องจากการขยับที่ไม่ตรงตามที่วางแผนไว้

เมื่อนำสื่อการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง“เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ไปฉายแก่ผู้ชมแล้วทำแบบสอบถามนั้นซึ่งสรุปจากผลการศึกษาสรุปได้ว่าการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ของวงเฉลียง เห็นได้ว่าในการใช้เทคนิค Pixilation Animation มีความแปลกตา และน่าสนใจอย่างมาก มีความเข้าใจเนื้อเรื่องของมิวสิควิดีโอที่ได้รับชม ภาพที่นำเสนอมีความสอดคล้องกับเพลงที่เลือกใช้อย่างเหมาะสม เทคนิคในการตัดต่อในมิวสิควิดีโอมีความน่าสนใจมาก และเมื่อชมมิวสิควิดีโอแล้วมีความพึงพอใจในรูปแบบที่นำเสนออย่างมากที่สุด

สรุปได้ว่าในการผลิต Animation โดยใช้เทคนิค Pixilation Animation ในงานผลิตภาพยนตร์ประกอบเพลง ในเพลง“เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” ของวงเฉลียงมีความแปลกตา น่าสนใจ สร้างอรรถรถและจินตนาการให้คล้อยตามได้ดี ซึ่งทำให้ภาพและจินตนาการเกิดความแปลกใหม่และเป็นที่จดจำขึ้นมาในงานมิวสิควีดีโอ ดังที่ ภาณุพันธ์ สุดใจ (สัมภาษณ์,2552) กล่าวว่า “ มิวสิควิดีโอมันก็เหมือนกับการเล่าเรื่องให้สนุก แปลก ประทับใจ ซึ้ง เข้าใจในเนื้อเรื่อง

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรมีการวางแผนในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในแต่ละฉากให้มากกว่านี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
  2. ควรคำนวณการขยับของวัตถุและนักแสดงให้ละเอียดกว่านี้ เพราะบางช่วงยังไม่สามารถสื่ออารมณ์และความหมายออกมาได้สมจริง
  3. ควรเลือกสีผ้าปูที่นอนให้ตัดกับวัตถุและนักแสดง เนื่องจากในบางฉากวัตถุและนักแสดงดูกลืนกับพื้นหลัง
  4. ควรเลือกใช้เตียงที่มีความสูงมากกว่านี้ เพื่อให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น
  5. ควรเพิ่มวัตถุในการสื่อความหมายให้มากกว่านี้
  6. การทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากกับการทำผลงานชิ้นนี้

รับชมผลงาน