โดย ณชิตา หิรัญพิชา

ปี 2562

บทคัดย่อ

งานเลขานุการมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้บริหารให้มีความสะดวก รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นเลขานุการต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ละเอียดรอบคอบและมีทักษะในทุก ๆ ด้าน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน รวมถึงต้องมีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย การจัดทำคู่มือเลขานุการผู้บริหารนี้ ได้นำประสบการณ์จากการทำงานและศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูลได้นำแนวคิด ทฤษฎีของผู้ทรงคุณวุฒิมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Download : คู่มือผู้ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี