โดย: นงเยาว์ ขัติวงษ์

ปี: 2563

สาระสังเขป:


คู่มือการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าวจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายข่าว กองประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างมาตรฐานและลดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงาน อีกทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เข้ามาทำงานใหม่

คู่มือการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว ฉบับนี้ ในเนื้อหาจะประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงานในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านช่องทางสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน จนถึงติดตามการเผยแพร่

Download: คู่มือปฏิบัติงาน การบริหารจัดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบกิจกรรมแถลงข่าว