คู่มือปฏิบัติงาน: การดำเนินงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย วรรณภรณ์ รัตนโกสุม

ปี 2564


สาระสังเขป

คู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และพนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงองค์ประกอบ กระบวนการ ลำดับ ขั้นตอนในการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นคู่มือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากร หรือบุคลากรในหน่วยงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างถูกต้องและรวดเร็ว


Download: การดำเนินงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี