Design and Construction of Monitoring and Commanding Systems for Electrical Appliances with Internet of Things Using NETPIE Platform

โดย ปวีณ ผุยรอด

ปี 2565


บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง เพื่อการควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านอินเตอร์เน็ต จึงได้ทำการเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ เน็ตพาย ควบคู่กับ โหนด เรด และระบบสื่อสารด้วย เอ็มคิวทีที โปรโตคอล ซึ่งมีความสะดวกในการใช้งานและตอบสนองต่อสังคมที่กำลังพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

จากการศึกษาลักษณะระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง โดยใช้โปรแกรม เน็ตพาย ที่ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ ผู้ให้บริการได้หลากหลาย ดังนั้นการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านี้จึงเลือก โหนด เรด เป็นตัวกลางที่จะทำการกระจายข้อมูลและคาสั่งให้กับผู้ใช้งานที่มี ไคลเอนต์ ไอดี และ โทเคน ของระบบควบคุมนี้ โดยการทดสอบใช้ เซอร์กิต เบรกเกอร์อัจฉริยะ ควบคู่กับ ราสเบอร์รี่พาย ในการรับส่งข้อมูลและคำสั่งขึ้นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย เอ็มคิวทีที โปรโตคอล

จากผลทดสอบระบบด้วยการเรียกพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของ เซอร์กิต เบรกเกอร์อัจฉริยะ จำนวน 100 ครั้ง เกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงแค่ 2 ครั้ง เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นคือ 2% และการทดสอบควบคุมเครื่องปรับอากาศเป็นระยะเวลา 1 เดือน แสดงให้เป็นว่าการใช้ระบบควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย เน็ตพาย มีประสิทธิภาพสูงซึ่งจากการบันทึกข้อมูลการสั่งปิดเปิด เซอร์กิต เบรกเกอร์อัจฉริยะ ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจาก 60 ครั้งเมื่อคิดเป็นประสิทธิภาพในการทำงานของระบบคือ 98.33% และพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับเครื่องปรับอากาศ 1 เดือนบน เน็ตพาย เพียงพอต่อการใช้งานเพื่อเรียกดูข้อมูลทางไฟฟ้าเบื้องต้น


Abstract

This thesis presents the control of electrical appliances via the Internet of Things (IoT) for air conditioners. The control was programmed using NETPIE, coupled with Node-RED and MQTT Protocol communication system. it is convenient to use and responds to our evolving IT society.

From studying the characteristics of the Internet or IoT system using the NETPIE program developed in the country it can be used with a variety of broker services. Therefore, this electrical appliances control selects Node-RED to distribute the information and commands with users with client IDs and tokens of this control system. The test uses a smart circuit breaker and Raspberry Pi to transmit data and commands to the Internet using the MQTT protocol.

According to the results of testing the system by calling the electrical parameters of the smart circuit breaker 100 times, there was only 2 failures occurring when the percentage was 2%. An air conditioning control test for 1 month showed that the use of an Internet-based control system with NETPIE has a high efficiency. From the recording data, the smart circuit breaker shutdown command had only one error out of 60 times. The efficiency of the system was 98.33%, and the space in storage for air conditioners for 1 month on NETPIE was enough for collecting the basic electrical data.


Download : Design and Construction of Monitoring and Commanding Systems for Electrical Appliances with Internet of Things Using NETPIE Platform