การสำรวจความคิดเห็นของถานประกอบการต่อการใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเกณฑ์กำหนดค่าจ้างสำหรับแรงงานฝึมือ

Entrepreneur Viewpoi […]

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพและการประกอบการที่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินตามมารตรฐานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

A Preliminary Study […]