การปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา โรงงานผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรรวม

Molding process impr […]

การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

Process improvement […]

การประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก

The Application of S […]

การลดข้อบกพร่องในกระบวนการฉีดชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง

Defect Reduction in […]